Regulamin, polityka prywatności i cookies

Regulamin, Polityka Prywatności i Cookies dotyczące bloga pod nazwą zmywarkagastronomiczna.pl zwane dalej łącznie „Regulaminem” Korzystanie z bloga oznacza akceptację poniższego Regulaminu.

Blog

 1. Strona internetowa – zmywarkagastronomiczna.pl – stworzona została z myślą o poszerzaniu, za pośrednictwem środków teleinformatycznych, w tym poprzez dokonywanie na ww. stronie wpisów i komentarzy, wiedzy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie gastronomii oraz innych użytkowników Internetu którzy zainteresowani są tematyką urządzeń gastronomicznych i wyposażenia placówek gastronomicznych, a w treści niniejszego Regulaminu zwana jest dalej „Blogiem”.
 2. Pomysłodawcą oraz autorem Bloga jest spółka pod firma Stalgast Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000010073, zwana dalej „Ekspertem Gastronomicznym”, będąca także administratorem danych osobowych i w części odnoszącej się do danych osobowych zwana dalej ”Administratorem Danych Osobowych”.
 3. Dane kontaktowe Eksperta Gastronomicznego - adres pocztowy :ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa, telefon: 22 5711575, adres e-mail: blog@stalgast.com
 4. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych - adres pocztowy: ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa; telefon: 22 5171575; adres e-mail: ado@stalgast.com

Prywatność

 1. Korzystający z Bloga umieszczając komentarze mogą dobrowolnie podać swoje dane osobowe. Danymi osobowymi są wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("Dane osobowe"). Adres e-mail służy do identyfikacji Użytkownika w dyskusji na Blogu i/lub wykluczenia spamu.
 2. Administrator Danych Osobowych przetwarza Dane Osobowe jedynie w celu koniecznym do umożliwienia korzystania z Bloga, w tym w szczególności celem umieszczania przez Użytkowników komentarzy, udzielenia Użytkownikom odpowiedzi, wskazywania źródeł informacji dotyczących tematyki Bloga oraz odpowiedzi oraz - na ich wniosek - do przedłożenia oferty (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), podejmowania czynności niezbędnych do ochrony żywotnych interesów Użytkownika lub Danych Osobowych innej osoby fizycznej ( art.6 ust.1 lit .d RODO), ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z przetwarzaniem Danych Osobowych niezbędnych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO), a także spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 3. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych innym podmiotom, z wyjątkiem odbiorców, z którymi współpracuje, ale jedynie wyłącznie na potrzeby obsługi Bloga.
 4. Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, do usunięcia danych (jeżeli nie ma podstaw do tego, aby jego dane były przetwarzane), do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz do sprzeciwu co do ich przetwarzania, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).
 5. Dane osobowe są przechowywane przez Administratora do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa oraz - w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - do momentu przedawnienia tych roszczeń.
 6. W celu wykonania swoich praw Użytkownik może skierować odpowiednie oświadczenie w formie pisemnej lub e-mailowej na adres Administratora. Przed realizacją uprawnień Użytkownika, Administrator zobowiązany jest odpowiednio go zidentyfikować.

Cookies

 1. Blog dla poprawnego funkcjonowania nie wymaga akceptacji "cookies- ciasteczek” (informacji tekstowych, wysyłane przez serwer WWW i zapisywanych po stronie Użytkownika).
 2. Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej nie wpływa na sposób wyświetlania się strony oraz jej funkcjonalność.
 3. Użytkownik decyduje o przetwarzaniu plików cookie poprzez ustawienia swojej przeglądarki. Jeżeli Użytkownik nie chce, aby poniższe pliki cookie były przetwarzane może wyłączyć ich obsługę (w tym celu należy wybrać odpowiednie opcje prywatności w przeglądarce).

Analityka internetowa

 1. Blog ma wbudowany kod Google Analytics - narzędzie do analityki internetowej mające na celu udoskonalanie Bloga go pod kątem potrzeb Użytkowników.
 2. Usługa Google Analytics gromadzi anonimowe informacje, odnotowuje tendencje występujące w witrynie bez identyfikowania poszczególnych Użytkowników. Podobnie jak wiele innych usług, narzędzie Google Analytics korzysta z własnych plików cookie do analizowania działań Użytkowników witryny. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin oraz tego, czy Użytkownik był już kiedyś na blogu i z jakiej witryny trafił na bieżącą stronę internetową.
 3. Plik cookie Google Analytics umożliwia określenie ilości unikalnych Użytkowników (definiowanych jako określona przeglądarka na określonym komputerze), którzy odwiedzają Bloga, a także datę i długość odwiedzin, źródło odwiedzin Bloga oraz sposób jego eksploracji.
 4. Użytkownik może nie wyrazić zgody na gromadzenie zanonimizowanych danych statystycznych o jego aktywności na Blogu i w tym celu może wyłączyć narzędzie Google Analytics w przeglądarce pobierając i instalując dodatek albo wyłączyć obsługę plików cookie w swojej przeglądarce.

Komentarze

 1. Komentarze na blogu są moderowane przez Eksperta Gastronomicznego
 2. Treść komentarzy nie może być sprzeczna z obowiązującym w Polsce prawem lub w jakikolwiek sposób naruszać praw osób trzecich. Komentarze naruszające powszechnie obowiązującą etykietę i kulturę wypowiedzi nie będą publikowane.
 3. W przypadku uznania przez jakikolwiek podmiot, że komentarz Użytkownika narusza prawo, w tym prawa jakiegokolwiek podmiotu, Użytkownik winien skontaktować się z Ekspertem Gastronomicznym w celu usunięcia komentarza. Komentarz zostanie usunięty, jeżeli argumentacja żądania będzie uzasadniać takie usunięcie w świetle treści wpisu, w tym znajdzie uzasadnienie w okolicznościach danej sprawy.
 4. W treści komentarzy mogą być zamieszczane linki, z tym, że o ich publikacji w komentarzach decyduje Ekspert Gastronomiczny.

Prawa autorskie

 1. Materiały pisemne, materiały graficzne oraz audiowizualne przedstawione na Blogu są przedmiotem praw autorskich i objęte są ochroną przewidzianą w obowiązujących przepisach prawa.
 2. Materiały pisemne - treści zamieszczone na Blogu objęte są ochroną w rozumieniu ustawy o Prawach autorskich i prawach pokrewnych i prawa do nich przysługują wyłącznie Ekspertowi Gastronomicznemu Dalsze rozpowszechnianie ww. treści jest możliwe jedynie pod warunkiem uzyskania zgody Eksperta Gastronomicznego, a także prawidłowego oznaczenia autorstwa oraz źródła.
 3. Materiały graficzne i audiowizualne: wpisy mogą być promowane oraz opatrzone plikami graficznymi lub/i plikami video. Dalsze rozpowszechnianie grafik lub /i plików video użytych na Blogu jest możliwe zgodnie z zasadami określonymi przez autora danego utworu lub inny podmiot posiadający prawa autorskie do utworu. Rozpowszechnianie logo, materiałów graficznych oraz plików video oznaczonych logiem Eksperta Gastronomicznego oraz wizerunku osób zdjęć, na których przedstawiony jest wizerunek osób, do którego ma prawo Ekspert Gastronomiczne, jest zabronione bez jego zgody.

Odesłania do innych stron internetowych

 1. Na Blogu umieszczane są linki otwierające strony internetowe należące i zarządzane przez osoby trzecie. Ekspert Gastronomiczny nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron.

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Na Blogu mogą być przedstawione autorskie wpisy Eksperta Gastronomicznego , które nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego. W celu uzyskania doradztwa technicznego w konkretnej sprawie zalecany jest kontakt z Ekspertem Gastronomicznym.
 2. Ekspert Gastronomiczny nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie zawartości Bloga w jakikolwiek sposób, w szczególności za podejmowane na skutek treści Bloga, działania lub zaniechania.
 3. Komentarze mogą być wykorzystywane przez Eksperta Gastronomicznego po ich publikacji bez wynagrodzenia dla autorów komentarzy.